خدایا سپاس از همه حضور بخشنده و مهربانت، وقتی که حضورت را در لمس تک تک قطره های باران حس می کنم. وقتی که سردی و طراوت باران بر صورت خاک خرده من بوی کاه گلی حضور بهشت را به مشامم می رساند.