آسانسور پارسیان رتبه اول را در گرفتن گواهی استاندارد ادواری دارد.