هموطن نوروز تو پیروز باد / ای وطن هر روز تو نوروز باد
بعد از این هر روز بهتر روز ما / جاودانه تا ابد نوروز ما . . .
سال ۱۴۰۱ بر شما مبارک

شرکت آسانسور و پله برقی پارسیان