پروژه آسانسور خانگی

پروژه جناب آقای ایرانمنش

مرحله اولیه نصب درب اتوماتیک ایتالیایی با عرض ۱۰۰ سانتی متر و ارتفاع ۲۱۰ سانتی متر:

پروژه مسکونی

اجرای آسانسور پروژه مسکونی   یک دستگاه ۸ توقف ۱۰ نفره

پروژه مسکونی سیمرغ

اجرای آسانسور پروژه مسکونی سیمرغ   یک دستگاه ۸ نفره ۶ توقف

پروژه مسکونی مس

اجرای آسانسور پروژه مسکونی مس   یک دستگاه ۱۲ نفره ۱۲ توقف   یک دستگاه ۸ نفره ۱۲ توقف