مرحله اولیه نصب درب اتوماتیک ایتالیایی با عرض ۱۰۰ سانتی متر و ارتفاع ۲۱۰ سانتی متر:

درب اتوماتیکدرب اسانسور