سرویس و نگهداری آسانسور پروژه برج تجاری اطلس

 

دو دستگاه ۶ توقف ۱۳ نفره

 

دو ۱۱ توقف ۸ نفره