لیست برند ها و سازندگان خارجی

موتور
ـ آلبرتوساسی ( )ALBERTO SASSIساخت کشور ایتالیا
- فیا ( (FIAساخت کشور ایتالیا
- EMFساخت کشور آلمان
- زیلابگ ) ( ZIEHL-ABEEGساخت کشور آلمان
- ویتور( )WITTURساخت کشور آلمان
- مونته نری ) )MONTANARIساخت کشور ایتالیا
درب های طبقات و کابین
پریسما ( ) PRISMAساخت کشور ایتالیا
- سلکوم ) (SELCOMساخت کشور ایتالیا
- مایلر ) ( MILLERساخت کشور آلمان
-فرماتور ( ) FERMATORساخت کشور اسپانی
سیم بکسل
گستاولف ( ) GUSTAV WOLFساخت کشور آلمان
ریل
ـ مونته فرو ( ) MONTEFERROساخت کشور ایتالیا
- سوپر ساورا ( ) SUPER SAVERAساخت کشور اسپانی
تراول کابل
-دت وایلر ( ) DAT WYLERساخت کشور سوئیس
قفل درب ها
-جان لیفت ( ) CAN LIFTساخت کشور ترکیه
بافر
HASساخت کشور ترکیه
اورلد
ـ دایناسل ( ) DINACELLساخت کشور اسپانیا
- MALTI ROPساخت کشور آلمان
دکتاتور
ONSSAساخت کشورترکیه