پروژه آسانسور ip

پروژه مجتمع تجاری الماس

اجرای آسانسور پروژه مجتمع تجاری الماس   یک دستگاه ۱۰ نفره ۹ توقف یک دستگاه ۸ نفره ۹ توقف

پروژه برج تجاری آبنوس

اجرای آسانسور پروژه برج تجاری آبنوس   دو دستگاه ۸ نفره ۸ توقف

پروژه اداره بیمه سلامت

اجرای آسانسور پروژه ادره بیمه سلامت   یک دستگاه ۸ توقف ۱۰ نفره

پروژه شرکت فولاد

  اجرای آسانسور پروژه شرکت فولاد   ۲ دستگاه ۸ نفره ۱۰ توقف