اجرای آسانسور پروژه شرکت فولاد

 

۲ دستگاه ۸ نفره ۱۰ توقف