عضویت رسمی سندیکای آسانسور ،پله برقی و صنایع وابسته استان کرمان