اجرای آسانسور پروژه ادره بیمه سلامت

 

یک دستگاه ۸ توقف ۱۰ نفره