اجرای آسانسور پروژه برج تجاری آبنوس

 

دو دستگاه ۸ نفره ۸ توقف