اجرای آسانسور پروژه مجتمع تجاری الماس

 

یک دستگاه ۱۰ نفره ۹ توقف
یک دستگاه ۸ نفره ۹ توقف