اجرای آسانسور پروژه مسکونی سیمرغ

 

یک دستگاه ۸ نفره ۶ توقف