اجرای آسانسور پروژه مسکونی

 

یک دستگاه ۸ توقف ۱۰ نفره