اجرای آسانسور پروژه مسکونی مس

 

یک دستگاه ۱۲ نفره ۱۲ توقف

 

یک دستگاه ۸ نفره ۱۲ توقف