اجرای آسانسور پروژه هواپیمایی ماهان

یک دستگاه ۵ نفره ۵ توقف