جان لایتناهی بسیار سپاسگزارم برای خانواده نور زیرا که با عشق در مسیر تعالی در کنار هم هستیم.

بسیار سپاسگزارم برای عشقی که در زمین جدید جاری است زیرا که قلبمان لبریز از عشق است.