تلاش خالصانه و صادقانه آینه وظیفه شناسی و پژواک دانایی و تعهد است.
کسب رتبه چهارم کشوری سندیکای آسانسور و پله برقی استان کرمان
با حضور دکتر زمانی رئیس تشکل های اتاق ایران ،مهندس طبیب زاده ریاست اتاق ،مهندس امیری مسئول تشکل ها و مسئولین دیگر در محل اتاق بازرگانی و صنایع معادن کرمان