آقای مهندس حمید عباسی

(( فعالیت مجدد یک شرکت متخلف و ابطال شده ، خدشه به مقررات استاندارد است.))