اخذ استاندارد آسانسور اجباری است؟ گرفتن استاندارد اولیه آسانسور برای اخذ پایان‌کار ساختمان الزامی است.
بعد از آنکه گواهی استاندارد اولیه گرفته شد، آنچه که واقعا الزمی است قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور با شرکتی معتبر است که می‌تواند سرویسکار آسانسوری که مجاز به‌کار است را برای سرویس و تعمیر ماهانه اعزام کند.
جدایی از گواه استاندارد اولیه آسانسور و قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور، شما می‌توانید با دریافت گواهی‌نامه استاندارد ادواری آسانسور امینت آسانسور خود را محکم‌کاری کنید؛ این استاندارد برای اطمینان از داشتن سرویس و نگهداری مناسب درنظر گرفته شده است.

هر چند اخذ این گواهی‌نامه از نظر قانونی اجباری نیست، اما از نظر فنی، اخذ این گواهی‌نامه ضروری است. ضمنا اگر مدیر ساختمان هستید یا مستقیما با مسئولیت سلامت و امنیت ساختمان سر و کار دارید، خوب است با داشتن گواهی استاندارد ادواری مدرکی مستحکم برای انجام مسئولیت خود داشته باشید.

استاندارد آسانسور با ایمنی آسانسور چه تفاوتی دارد؟

صرف نظر از نوع آسانسور شما استاندارد دانستن آسانسور همیشه با ایمن بودن آسانسور برابر نیست. ضمنا ایمن بودن آسانسور شما نیز برایتان گواهی استاندارد آسانسور نمی‌شود! گواهی‌ای که شما محض احتیاط برای اثبات تلاش برای ایمن‌سازی آسانسورتان در صورت وقوع حوادث به آن نیاز دارید.

گاهی ممکن است که آسانسور گواهی استاندارد داشته باشد، اما واقعا به‌نظر ایمن نرسد. این شما هستید که باید در صورت هرگونه احساسی مبنی بر اینکه ایمنی آسانسور مناسب نیست، یا درصورت مشاهده هرگونه نشانه خرابی آسانسور، جهت بازرسی ایمنی آسانسور اقدام کنید. بهترین رویکرد داشتن قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور است تا آسانسور همیشه ازلحاظ ایمنی تحت بازرسی مرتب قرار بگیرد.

گاهی ممکن است آسانسور شما ایمن باشد اما گواهی استاندارد نداشته باشد. حتی اگر واقعا آسانسور ایمن است و حتی سرویس و نگهداری ماهانه صورت می‌گیرد، در گرفتن گواهی استاندارد بودن آسانسور تعلل نکنید؛ شما مسئول هستید و نیاز به یک گواهی دارید که نشان دهد چقدر پیگیر ایمن بودن آسانسور ساختمانتان بوده‌اید.

اخذ استاندارد آسانسور

عواقب قانونی عدم استاندارد آسانسور متوجه چه کسی است؟

طبق ضوابط و الزامات مقررات و قوانین ملی ساختمان، درصورت وقوع هرگونه حادثه‌ای که ناشی از نبودن عقد قرارداد سرویس و نگهداری و بازرسی آسانسور و دریافت تاییدیه آسانسور در آپارتمان‌ها باشد، مدیر ساختمان و یا مالک ساختمان مسئول خواهد بود. توجه می‌کنید که این موضع شوخی‌بردار نیست، حوادث آسانسور گریبانگیر مدیران ساختمان است.

ضمناً اگر بخواهید بیمه آسانسور بگیرید، نیاز است که گواهی استاندارد اولیه آسانسور موجود باشد. مدیران ساختمان باید تمامی عواقب قانونی و خطرات جانی و مالی احتمالی را برای هیئت مدیره ساختمان و ساکنان توضیح دهد، تا آنها متقاعد شوند که بودجه‌ای برای سالم‌سازی آسانسورشان بگذارند یا اگر عمر متوسط آسانسور گذشته فکری برای بازسازی آسانسور کنند.

اخذ گواهی استاندارد آسانسور خود را در کمترین زمان از شرکت فنی و مهندسی آسانسور پارسیان بخواهید.