مصاحبه مطبوعاتی سرپرست اتحادیه آسانسور و پله برقی و صنایع وابسته استان کرمان

جناب آقای مهندس حمید عباسی با اصحاب رسانه